REGULAMIN POBYTU

Square Apartments Gdynia

SZANOWNI PAŃSTWO

Przestrzeganie poniższego Regulaminu, jest pomocne w zapewnieniu naszym Gościom bezpieczeństwa i najwyższego komfortu podczas pobytu w Square Apartments Gdynia.

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony przez Stefczyk Finanse S.A. (dalej: „Usługodawca”) i określa on zasady funkcjonowania Obiektu i świadczenia usług zakwaterowania, zasady dokonywania rezerwacji oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem strony SquareApartmentsGdynia.pl oraz poprzez portale rezerwacyjne online.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Square Apartments Gdynia i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub meldunek. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z treścią i w pełni akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w Obiekcie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin Obiektu jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej www.SquareApartmentsGdynia.pl.
 5. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji /ochrona – tel. 695 000 596.

II. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin Obiektu, określający zasady funkcjonowania Obiektu i świadczenia usług zakwaterowania, zasady dokonywania rezerwacji oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem strony www.SquareApartmentsGdynia.pl oraz poprzez portale rezerwacyjne online.

Gość – osoba, która poprzez dokonanie rezerwacji lub meldunek w Obiekcie akceptuje warunki Regulaminu i zawiera umowę o świadczenie Usług.

Obiekt – obiekt zakwaterowania prowadzony pod marką Square Apartments Gdynia przez spółkę Stefczyk Finanse S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126-128.

Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w szczególności usługi zakwaterowania oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Serwis - strona internetowa www.SquareApartmentsGdynia.pl umożliwiająca rezerwację, za pomocą systemu rezerwacyjnego.

Umowa - oznacza umowę świadczenia Usług w tym zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Celowe wywołanie fałszywego alarmu pożarowego – uruchomienie przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego nieuzasadnione realnym zagrożeniem; używanie otwartego ognia, palenie papierosów, świeczek etc. w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

III. DOBA HOTELOWA

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Gość zobowiązany jest do opuszczenia apartamentu w ostatniej dobie hotelowej pobytu najpóźniej do godziny 10.00.
 4. W przypadku niewymeldowania się do godziny 10:00, Obiekt zastrzega sobie prawo do przedłużenia pobytu Gościa o kolejną dobę hotelową, o ile w tym czasie albo wcześniej nie dokonano rezerwacji danego apartamentu (tym samym obciążenia rachunku Gościa stosownymi opłatami). W innym przypadku będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na wejście i komisyjne opróżnienie wynajętego apartamentu oraz zmagazynowanie pozostawionych w nim rzeczy. Obiekt odsyła wspomniane rzeczy na koszt Gościa.
 5. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Obiekt za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 18:00 w przeddzień wyjazdu.
 6. Przedmioty pozostawione w apartamencie mogą zostać odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji recepcja przechowa przedmioty (za wyjątkiem artykułów spożywczych) przez okres roku.
 7. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
 8. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają tę zasadę oraz może usunąć Gościa z Obiektu bez możliwości rekompensaty za skrócenie pobytu.

 IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy usługi zakwaterowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Usługi obejmują w szczególności:
 • Usługę zakwaterowania.
 1. W ramach funkcjonowania Obiektu Usługodawca zapewnia w szczególności: 
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • sprzątanie apartamentu po pobycie Gości.
 1. Pobyt dzieci do lat 6 jest bezpłatny, w takim przypadku Obiekt nie zapewnia oddzielnego miejsca do spania.
 2. Obiekt akceptuje obecność zwierząt o wadze do 5 kg. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł brutto/dobę. Warunkiem możliwości pobytu zwierząt w Obiekcie jest zgłoszenie tego faktu w momencie dokonywania rezerwacji lub meldunku. Zwierzęta powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Zwierzęta poruszają się po obiekcie na smyczy i pod kontrolą właściciela. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości, personelu oraz innych osób. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie i wokół Obiektu. W przypadku wprowadzenia na teren Obiektu niezgłoszonych zwierząt przez Gościa bądź przez osoby odwiedzające Gościa, Gość – poza opłatą, o której mowa powyżej – zostanie obciążony opłatą wynoszącą 500,00 zł brutto tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i ozonowaniem apartamentu. Zapłata powyższej kwoty nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, gdy koszty usunięcia skutków pobytu takiego zwierzęcia w apartamencie będą wyższe.
 3. Obiekt oraz najbliższy teren wokół obiektu objęty jest monitoringiem wizyjnym. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez monitoring dostępna jest przy wejściu do obiektu, w recepcji obiektu oraz na stronie obiektu w dokumencie „Klauzula informacyjna – monitoring”. Teren objęty monitoringiem dodatkowo jest oznaczony znakiem graficznym wraz z informacją pisemną.

 V. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę SquareApartmentsGdynia.pl, poprzez portale rezerwacyjne online, mailem, dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Obiekcie.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie obiektu jak również w recepcji obiektu.
 3. Jeśli Gość, w trakcie rezerwacji bezpośredniej, nie określi długości pobytu – przyjmuje się, że trwa on jedną dobę.
 4. W momencie dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 5. Rezerwacji w Obiekcie mogą dokonywać jedynie osoby, które w dniu przyjazdu mają ukończone 18 lat.
 6. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje systemowe potwierdzenie wraz ze szczegółami pobytu, na wskazany przez Gościa, adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej cała kwota za pobyt zostanie pobrana w momencie jej dokonywania lub będzie musiała zostać wpłacona przelewem przez Gościa w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku braku płatności rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Pracownik Obiektu ma prawo weryfikować tożsamość Gościa, w momencie zameldowania, poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 9. Pracownik Obiektu ma prawo zweryfikować czy karta, której dane podane były przy rezerwacji jest własnością osoby rezerwującej.
 10. W każdym przypadku płatność całości należności za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem apartamentu do dyspozycji Gościa.
 11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 12. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 13. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie wcześniejszym niż zadeklarowany przy rezerwacji, opłata za niewykorzystany czas pobytu nie zostanie zwrócona.
 14. W przypadku rezerwacji elastycznej, opłata za niepojawienie się Gościa (bez uprzedniej informacji w formie mailowej na adres rezerwacje@squareapartmentsgdynia.pl, bądź sms na nr 695 000 596 zgłoszonej w terminie zgodnym z daną ofertą) równa się kosztowi całego pobytu.
 15. W przypadku rezerwacji bezzwrotnej, opłata za niepojawienie się Gościa, równa się kosztowi całego pobytu.
 16. Gość zobowiązany jest do opłacenia dodatkowych kosztów swojego pobytu w tym wszelkich zamówionych lub wykorzystanych dodatkowych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z obiektu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia karty płatniczej Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi.
 17. Obiekt ma prawo przy dokonywaniu rezerwacji i/lub zameldowaniu Gościa dokonać preautoryzacji karty płatniczej lub pobrać depozyt gotówkowy w wysokości należności za cały pobyt Gościa i dodatkowo kwoty 500 PLN (pięćset złotych) za każdą dobę pobytu. W przypadku odmowy przez gościa pozostawienia preautoryzacji karty kredytowej lub depozytu gotówkowego Obiekt ma prawo odmówić zameldowania.
 18. Obiekt zastrzega sobie prawo pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 VI. PŁATNOŚCI

 1. Serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji apartamentu lub świadczonych Usług online poprzez współpracę z operatorem płatności online. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także przelewem, kartą płatniczą i kredytową lub gotówką.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100% wartości pobytu - w przypadku rezerwacji bezzwrotnej lub rezerwacji zwrotnej (po upływie terminu na bezkosztowe anulowanie rezerwacji). 

 VII. ANULACJA ORAZ ZMIANA TERMINU REZERWACJI

 1. Rezerwacja założona w ramach oferty elastycznej może być bezkosztowo anulowana najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagana jest wpłata w wysokości 100% rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online lub podanie danych karty kredytowej celem preautoryzacji transakcji. Anulacja po tym terminie wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem całego pobytu (wpłacona przedpłata przepada), a Obiekt ma prawo do dalszej odsprzedaży apartamentu.
 2. Anulacja musi zostać przekazana w formie mailowej lub sms na podane dane kontaktowe – w przypadku anulacji przez Gościa, na adres rezerwacje@squareapartmentsgdynia.pl, bądź sms na nr 695 000 596.
 3. Nie ma możliwości bezkosztowej anulacji rezerwacji bezzwrotnej. Kwota pobrana przez Obiekt nie będzie zwracana.
 4. Niepojawienie się Gościa w Obiekcie w dniu przyjazdu i niezgłoszenia tego do Obiektu z wyprzedaniem, wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem całego pobytu (wpłacona przedpłata przepada), a Obiekt ma prawo do dalszej odsprzedaży apartamentu.
 5. Dla ofert sezonowych oraz udostępnianych za pośrednictwem kanałów rezerwacyjnych mogą obowiązywać inne warunki.
 6. W przypadku oferty elastycznej możliwość modyfikacji rezerwacji jest dostępna do 3 dni przed datą zameldowania.
 7. Zmiana terminu pobytu w przypadku oferty elastycznej wiąże się z możliwością modyfikacji ceny pobytu i jest uzależniona od dostępności miejsc.
 8. W ramach oferty bezzwrotnej nie ma możliwości modyfikacji terminu rezerwacji.

 VIII. FAKTURA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCY

 1. Życzenie otrzymania faktury na rzecz przedsiębiorcy należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji, przekazując Obiektowi dane firmy (pełna nazwa, adres oraz NIP).
 2. Dane do faktury Gość powinien wpisać w notatkę do rezerwacji lub w informacjach dodatkowych.
 3. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wystawiania faktur, niepodanie ww. danych na wskazanym etapie, spowoduje brak możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

 IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca nie odpowiada za pozostawione w apartamencie wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty.

 X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości wcisnąć przycisk ręcznego ostrzegacza pożaru zlokalizowanego najbliżej miejsca pożaru lub/i osobiście zawiadomić o zagrożeniu personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest korzystanie z otwartego płomienia w apartamentach.
 3. Ze względu na zainstalowany system sygnalizacji pożarowej w tym czujki dymu w poszczególnych pomieszczeniach, na terenie obiektu występuje zakaz palenia.
 4. W przypadku celowego wywołania fałszywego alarmu pożarowego, osoba odpowiedzialna, może zostać obciążona kosztami przyjazdu służb ratowniczych i patrolu ochrony.
 5. Nieuzasadnione użycie hydrantów wewnętrznych oraz gaśnic wiązać się będzie z pokryciem kosztów przywrócenia zniszczonego wyposażenia/zużytej gaśnicy, do stanu pierwotnego.
 6. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 7. W związku z bezpieczeństwem Gości zalecamy niewychylanie się przez okna i zachowanie wszelkich środków ostrożności a także nadzór nad dziećmi przebywającymi w pobliżu uchylonego bądź otwartego okna.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w Obiekcie w tym wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone zniszczenia/szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o pokrycie kosztów naprawy lub wymiany (zgodnie z wykazem wysokości odszkodowań zamieszczonym w Regulaminie) oraz straty z tytułu utraconych przychodów, jeśli wyrządzona szkoda spowodowała konieczność wyłączenia apartamentu ze sprzedaży. Wartość utraconych przychodów będzie wyliczana wg. siatki cenowej dla tego apartamentu w terminie w jakim był wyłączony ze sprzedaży z przyczyn spowodowanych szkodami wyrządzonymi przez Gościa. Zapłata kwoty zgodnie z wykazem wysokości odszkodowań nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, gdy koszty usunięcia skutków zniszczenia lub szkody w apartamencie będą wyższe.
 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 11. Każdorazowo, opuszczając apartament, Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, zamknąć okna i drzwi wejściowe oraz sprawować staranną pieczę nad kartą dostępu do apartamentu.
 12. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 13. Po zameldowaniu w Obiekcie Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem apartamentu oraz zachować go w stanie nienaruszonym. W przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel Obiektu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 14. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 15. Kategorycznie zabronione jest zabieranie ręczników i innych przedmiotów wyposażenia apartamentu po zakończeniu pobytu w Obiekcie.

 XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 XII. REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub Obiektu.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Gościa o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 3 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

 XIII. USŁUGI DODATKOWE

 1. Gość może w trakcie pobytu za dodatkową opłatą skorzystać z płatnego parkingu oferowanego przez Usługodawcę.
 2. Parking oferowany przez Usługodawcę jest niestrzeżony, dopuszczalne jest parkowanie wyłącznie pojazdów osobowych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi parkingu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.
 5. Gość przed skorzystaniem z parkingu jest zobowiązany zapoznać się z jego regulaminem (który jest dostępy przy wjeździe) oraz obowiązany jest go przestrzegać.
 6. Gość może zgłosić potrzebę przechowania bagażu na okres przed zameldowaniem (przechowania w dniu przyjazdu do momentu zameldowania) oraz po wymeldowaniu (przechowania do godziny 18 w dniu wymeldowania). Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie z uwagi na brak dostępności miejsca oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu opublikowania.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 4. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
 5. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 8. W przypadku zagubienia elektronicznej karty dostępu Usługodawca obciąży Gościa opłatą za jej zagubienie.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 10. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 11. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

XV. Wysokość odszkodowań za ewentualne zniszczenia/szkody w Square Apartments Gdynia   

- Malowanie apartamentu/korytarzy spowodowane złamaniem zakazu palenia tytoniu obowiązującego w obiekcie lub trwałe zniszczenie powierzchni ścian (malowanie, zadrapania i inne mechaniczne ubytki) – odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz robocizny,

- Zbicie umywalki, muszli WC, uszkodzenie kabiny prysznicowej, lustra, płytek w łazience – odpłatność ustala się po sporządzeniu protokołu i zgodnie z aktualnymi cennikami materiałów oraz robocizny

- Trwałe uszkodzenie mebli, wyposażenia apartamentów i obiektu – odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu produktu

- Trwałe uszkodzenie stolarki budowlanej bądź jej oprzyrządowania – odpłatność ustala się z wartością i montażem

- Uszkodzenie, zalanie łóżka – 500,00 zł

- Zniszczenie/utrata Prześcieradła – 100,00 zł

- Zniszczenie/utrata Poszwy – 120,00 zł

- Zniszczenie/utrata Poszewki – 30,00 zł

- Zniszczenie/utrata ręcznika dużego – 70,00 zł, ręcznika małego – 50,00 zł

- Zniszczenie/utrata karty elektronicznej/klucza do apartamentu/parkingu – 100,00 zł

- Uruchomienie gaśnicy niezgodnie z jej przeznaczeniem - odpłatność ustala się zgodnie z ceną zakupu gaśnicy